Company Logo.

งานบริการวิชาการสัตว์ทดลอง

    ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

2. ผู้ใช้บริการต้องมีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ออกโดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3. โครงการงานวิจัยต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้ใช้สัตว์ได้จากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. ผู้ขอใช้บริการติดต่อแจ้งความประสงค์ (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนนำสัตว์ทดลองเข้า) และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการใช้บริการวิชาการ ณ หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อ คุณสันติ ลืมไธสง เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8088-9 (เบอร์ภายใน 8088)

    4.1 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การใช้บริการหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง (ACDS-A 1)

    4.2 แบบฟอรNมกรอกข้อมูลแสดงตนสำหรับผู้ใช้สัตว์ทดลอง (ACDS-A 2) 

    4.3 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการใช้บริการหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง (ACDS-A 3) โดยจะส่งเอกสารเมื่อมีการยืนยันการสั่งซื้อแล้ว

    4.4 สำเนาหนังสือรับรองงานวิจัย ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน

    4.5 สำเนาใบอนุญาตใช้สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ใบประกาศนียบัตรออกโดย สพสว.)

    4.6 แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงและผ่านการพิจารณาล่าสุด)
5. หัวหน้าหน่วยฯ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเอกสารในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้นำเข้าสัตว์ทดลอง

6. เมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติให้นำเข้าสัตว์ทดลองใช้บริการแล้ว (หลังจากการยื่นเอกสารประมาณ 1 สัปดาห์) นักวิจัยจะเป็นผู้ดำเนินการสั่งจองสัตว์ทดลองตว์ทดลองด้วยตนเองทุกขั้นตอน และยืนยันการใช้บริการกลับมายังหน่วยฯ อีกครั้งหนึ่ง

7. ผู้ใช้บริการทุกคนต้องผ่านการอบรมระเบียบข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนการเข้าใช้บริการหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง

8. นำสัตว์ทดลองเข้าใช้บริการฝากเลี้ยง

9. ผู้วิจัยต้องตระหนักในหลักจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) 

10. การทำปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ทำปฏิบัติเองทั้งหมด และต้องมีการควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย

    อัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและวัสดุอื่นๆ
1. หนูขาวใหญ่ (Wistar and Sprague dawley rat) อัตราค่าบริการ 250 บาท/ตัว
2. หนูขาวเล็ก (ICR mouse) อัตราค่าบริการ 70 บาท/ตัว
3. กระต่าย (New Zealand White rabbit) อัตราค่าบริการ 2,500 บาท/ตัว
4. หนูตะเภา (Dunkin Hartley Guinea pig) --
5. วัสดุรองนอนชนิด Corn cob อัตราค่าบริการ 700 บาท/ถุง
6. กล่องบรรจุหนูขาวใหญ่และหนูขาวเล็ก --
7. กล่องบรรจุหนูตะเภาและกระต่าย --
8. อาหารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ราคาตามที่จัดซื้อปัจจุบันและบวกเพิ่มร้อยละ10
9. ปลาฉลามฉีดสีดอง อัตราค่าบริการ 5,000 บาท/ตัว
10. กระต่ายฉีดสีดอง อัตราค่าบริการ 5,000 บาท/ตัว
11. กบฉีดสีดอง อัตราค่าบริการ 300 บาท/ตัว

 

    อัตราค่าบริการฝากเลี้ยงสัตว์ทดลอง
1. หนูขาวใหญ่ (Wistar and Sprague dawley rat) อัตราค่าบริการ 10 บาท/1 ตัว/1 วัน
2. หนูขาวเล็ก (ICR mouse) อัตราค่าบริการ 5 บาท/1 ตัว/1 วัน
3. หนูแฮมส์เตอร์ (Hamster) อัตราค่าบริการ 10 บาท/1 ตัว/1 วัน
4. หนูตะเภา (Dunkin Hartley Guinea pig) อัตราค่าบริการ 20 บาท/1 ตัว/1 วัน
5. กระต่าย (New Zealand White Rabbit) อัตราค่าบริการ 60 บาท/1 ตัว/1 วัน

 

    ข้อมูลจำเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง

       ปัจจุบันมีระบบการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองในระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional ; SHC) ซึ่งมีระบบการจัดการ ดังนี้

1. อุณหภูมิ 22 + 3 องศาเซลเซียส

2. ความชื้นสัมพัทธ์ 55% + 10%

3. ความเข้มแสงสว่าง 130 - 325 ลักซ์

4. ระยะเวลาให้แสงสว่าง 12/12 ชั่วโมง (สว่าง/มืด)

5. น้ำกรองผ่านระบบ Reverse Osmosis (บรรจุขวด 200 มล.)

6. อาหารเม็ดสำเร็จรูป (รหัส 082) ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

7. วัสดุรองนอนชนิดซังข้าวโพด (corn cob) ผลิตโดยบริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด

8. กรงเลี้ยงหนูขาวใหญ่ (Rat)

      - กรงสแตนเลสขนาด 39x80x17 ซม. เลี้ยง 10-15 ตัว/กรง

      - กรงสแตนเลสขนาด 24x46x21 ซม. เลี้ยง 2-4 ตัว/กรง

      - กรง Polycarconate ขนาด 26x47x20 ซม. เลี้ยง 2-4 ตัว/กรง

9. กรงเลี้ยงหนูขาวเล็ก (Mouse)

      - กรงสแตนเลสขนาด 39x80x17 ซม. เลี้ยง 20-40 ตัว/กรง

      - กรงสแตนเลสขนาด 17x28.5x17 ซม. เลี้ยง 2-5 ตัว/กรง

10. กรงเลี้ยงกระต่าย (Rabbit)

      - กรงสแตนเลสขนาด 51x59x43 ซม. เลี้ยง 1 ตัว/กรง

11. กรงเลี้ยงหนูตะเภา (Guinea pig)

      - กรงสแตนเลสขนาด 40x50x32 ซม. เลี้ยง 1-3 ตัว/กรง

12. ความถี่ในการเปลี่ยนกรงเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนชุดใหม่ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์

13. ความถี่ในการเปลี่ยนขวดน้ำ เปลี่ยนขวดน้ำใหม่ทุกวัน

14. การกำจัดซากสัตว์และวัสดุติดเชื้อด้วยวิธีการเผาทำลาย โดยบริษัท เซาเทิร์น กรีน แมเนจเมนต์ จำกัด จังหวัดภูเก็ต

 

     การจัดให้บริการรับสัตว์ทดลองจากภายนอก

- หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ให้บริการไปรับสัตว์ทดลองที่สั่งซื้อมาจากภายนอกจากสนามบินปลายทาง (จังหวัดกระบี่หรือจังหวัดภูเก็ต) เดือนละ 2 ครั้ง คือ ในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

- หน่วยฯ มีจัดการอบรมระเบียบข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนการเข้าใช้บริการให้แก่นักวิจัย  โดยสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน