Company Logo.

บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผน/ควบคุมการผลิต การเลี้ยงหนูขาวใหญ่และหนูขาวเล็ก

2. เป็นวิทยากรสอนเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

3. เตรียมและผลิตสัตว์ฉีดสีดอง

4. ควบคุมดูแลความสะอาดทางเดินฝั่งสะอาด

นายไมตรี นวลพลับ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. หัวหน้าหน่วยฯ ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

2. วางแผน/ควบคุมการผลิต การเลี้ยงกระต่ายและหนูตะเภา

3. เป็นวิทยากรสอนเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

4. เตรียมและผลิตสัตว์ฉีดสีดอง

5. ควบคุมดูแลความสะอาดทางเดินฝั่งสะอาด

นายมนูญ นวลพลับ

หัวหน้าหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

   

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุมการนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์และวัสดุเลี้ยงสัตว์ทดลอง

2. ล้างทำความสะอาดกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง

3. เก็บรวบรวมและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วเพื่อนำมาทำความสะอาด

4. ดูแลทำความสะอาดทางเดินส่วนสกปรก

นายศานุศักดิ์ สุวรรณรักษา
ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ทำความสะอาดชุดปฏิบัติงาน เสื้อกาวน์และรองเท้าปฏิบัติการ

2. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ห้องสำนักงาน

3. ปฏิบัติงานทำความสะอาดทางเดินส่วนสกปรก

4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติงาน เสื้อกาวน์และรองเท้าสำหรับใส่ปฏิบัติงาน

 

นางบุษราภรณ์ จันทะรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุมการผลิต การเลี้ยงหนูขาวใหญ่และหนูขาวเล็ก

2. เตรียมและผลิตสัตว์ฉีดสีดอง

3. ควบคุมการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และวัสดุเลี้ยงสัตว์ทดลอง

4. เตรียมกรงสะอาด

5. ควบคุมดูแลความสะอาดทางเดินฝั่งสะอาด

นายอุทัย ทองบาง
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. สารบรรณและธุรการ

2. การพัสดุและการเงิน

3. ประสานงานและไปรับสัตว์ทดลองที่จัดซื้อจากภายนอก

4. ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ

5. จัดการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติการใช้บริการสัตว์ทดลอง

6. ประสานงานและให้คำแนะนำการบริการวิชาการ

นายสันติ ลืมไธสง
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

 DSC 2694 11

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุมการทำความสะอาดอุปกรณ์/วัสดุการเลี้ยงหนูขาวใหญ่และหนูขาวเล็ก

2. ควบคุมดูแลทำความสะอาดและซ่อมระบบปรับอากาศ

3. เตรียมและผลิตสัตว์ฉีดสีดอง

4. เตรียมวัสดุรองนอนเพื่อนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ

5. ควบคุมดูแลความสะอาดทางเดินส่วนสกปรก

นายวีระวัฒน์ จันทะรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง