Company Logo.

ภารกิจ

     ให้บริการรับฝากเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัตว์ทดลองที่ให้บริการวิชาการ
     1. หนูขาวใหญ่ (Rat)
     2. หนูถีบจักร (Mouse)
     3. หนูตะเภา (Dunkin Hartley Guinea pig)
     4. กระต่าย (New Zealand White Rabbit)

สัตว์อื่นที่จัดหาและผลิตให้บริการ
     1. กบมีชีวิต
     2. กบฉีดสีดอง
     3. กระต่ายฉีดสีดอง
     4. ปลาฉลามฉีดสีดอง 

 

ระเบียบข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์

ข้อควรปฏิบัติ

     ก่อนการทำปฏิบัติการ

1.ก่อนเข้าใช้บริการที่หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองผู้มาใช้บริการ อาจารย์เจ้าของโครงการ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการอบรมข้อควรปฎิบัติในการเข้าใช้บริการที่หน่วยเรือนเลี้ยงสัตวทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางหน่วยฯ มีตารางการอบรมเดือนละ 2 ครั้ง ผู้มาใช้บริการสามารถที่จะลงทะเบียนก่อนการอบรมได้ที่หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง และจะต้องอบรมซ้ำทุก 6 เดือน

2.ในการเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และจะต้องเปลี่ยนชุด รองเท้า ที่ทางหน่วยฯ จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปภายในบริเวณการเลี้ยงสัตว์ทดลอง อย่างเคร่งครัด

3. ก่อนการปฏิบัติงาน จะต้องระบุป้ายหน้ากรงให้ชัดเจน โดยใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ห้องฝากเลี้ยง หมายเลขฝากเลี้ยงตามแบบฟอร์ม ACDS - A 1 พร้อมระบุวันเริ่มต้น และวันที่จะสิ้นสุดการฝากเลี้ยง ให้ชัดเจนและตรงกับข้อมูลในแบบฟอร์ม ACDS - A 1 หากมีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการฝากเลี้ยง ให้ส่งแบบฟอร์ม ACDS – A 1 มายังหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง ด้วยทุกครั้ง

 

ระหว่างการทำปฏิบัติการ

1. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้ามากำกับดูแลนักศึกษาในโครงการวิจัยของท่านอย่างใกล้ชิด และเคร่งครัด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2. หากเจ้าหน้าที่หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลองมีการตักเตือน กรุณาปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข

      3.กรณีที่มีการงดอาหารและ/หรือน้ำกับสัตว์ทดลอง กรุณาเขียนป้ายระบุให้ชัดเจน  ดังนี้

    3.1 วันและเวลาที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด

    3.2 เหตุผลของการงดอาหารและ/หรือน้ำ 

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้งดอาหารนานเกิน 12 ชั่วโมง  และน้ำไม่อนุญาตให้งดเกิน 6 ชั่วโมง เพื่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง

   4.ในกรณีที่ต้องมีการผ่าตัด จะต้องมีการดูแลเฝ้าระวังให้สัตว์ทดลองฟื้นอย่างสมบูรณ์ โดยให้พักฟื้นสลบหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น (ห้องหมายเลข2)และปฏิบัติดังนี้

    4.1 เปิดไฟกกให้ความอบอุ่น ห่างจากตัวสัตว์ทดลอง ประมาณ 30 เซนติเมตร

   4.2 วางสัตว์ทดลองนอนตะแคง และยืดคอบริเวณส่วนศีรษะของสัตว์ทดลองให้รองด้วยกระดาษ และไม่ให้มีวัสดุรองนอนอยู่บริเวณศรีษะ

ให้สัตว์ทดลองพักฟื้นจนกว่าสัญญาณชีพ, การตอบสนองของระบบประสาท หรือรีเฟล็กซ์กลับมาเป็นปกติ จากนั้นจึงนำสัตว์ทดลองเข้าห้องพักสัตว์

5.กรณีที่มีการวางแผนการทำการุณยฆาต ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ พร้อมทั้งให้บันทึกการปฏิบัติการทำการุณฆาตในแบบบันทึกที่ทางหน่วยจัดเตรียมไว้ให้

6.ในกรณีที่สัตวแพทย์มีความเห็นว่าสัตว์ของท่านป่วย โดยไม่สามารถรักษาหรือเยียวยาได้ และจำเป็นจะต้องการุณยฆาต สัตวแพทย์จะแจ้งให้ท่านทราบถึงอาการและผลการวินิจฉัย โดยอาจารย์เจ้าของโครงการ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตาม

7.หากมีความผิดปกติ หรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นกับสัตว์ทดลอง ทางหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง จะแจ้งให้หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

 

     หลังการทำปฏิบัติการ

1. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว กรุณาเก็บทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อยอุปกรณ์ เครื่องมือ และของใช้ส่วนรวม เมื่อใช้เสร็จแล้วกรุณาเก็บไว้ที่เดิม

2. อุปกรณ์ เข็ม และวัสดุมีคม เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งในขวดที่จัดไว้ให้ สำหรับขยะติดเชื้อ และ/หรือขยะเปียกให้ใส่ถุงดำและนำออกมาทิ้งในที่พื้นที่ ที่จัดไว้ให้

3.บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงาน ในแบบบันทึกที่ทางหน่วยจัดไว้ให้อย่างละเอียด เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวผู้มาใช้บริการ อาจารย์เจ้าของโครงการ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

***ข้อห้ามในการเข้าใช้บริการ***

1. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในบริเวณเลี้ยงสัตว์ทดลองโดยเด็ดขาด

2. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของจากภายนอก กระเป๋า ถุง หรือกล่อง ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในขณะปฏิบัติงาน เข้ามาภายในบริเวณเลี้ยงสัตว์ทดลองโดยเด็ดขาด สำหรับทรัพย์สินมีค่าให้ใส่ถุงซิปลอค และพ่นฆ่าเชื้อนำพกติดตัวเข้ามาภายในบริเวณการเลี้ยงสัตว์ทดลอง อนึ่ง หากมีความจำเป็นจะต้องนำจะต้องนำอุปกรณ์จากภายนอกเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะต้องแจ้งหน้าที่ หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้ทราบก่อนการนำเข้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

3.ห้ามไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเข้ามาในบริเวณการเลี้ยงสัตว์ทดลองโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ หากผู้มาใช้บริการ อาจารย์เจ้าของโครงการ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์จะเพิ่มบุคคลในงานวิจัย ขอให้ทางหัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งแบบฟอร์ม

ACDS-A 2 มายังหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนการเข้าใช้บริการ อย่างน้อย 5 วัน ทำการ

4. ห้ามเข้าไปในพื้นที่บริเวณเขตหวงห้าม

5. ห้ามเคลื่อนย้ายกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง และ/หรือ เข้าไปในพื้นที่ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของบุคคลอื่น

6.ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ทดลองขณะเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณการเลี้ยงสัตว์ทดลองและงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีความจำเป็น สามารถใช้ได้บริเวณนอกห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง เท่านั้น

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์

โทร. 0 7428 8088 ถึง 9 หรือ หมายเลขภายใน 8088 - 9